ROMANOV FAMILY: OTMA TROIKA

ROMANOV FAMILY: OTMA TROIKA

OTMA: Grand Duchesses Olga, Tatiana, Maria and Anastasia.
From the memoirs of Sofia Yakovlevna Ofrosimova:

Read more ROMANOV FAMILY: OTMA TROIKA

Facebooktwitterpinteresttumblrmail

ON THIS DATE IN THEIR OWN WORDS: MARIA ROMANOV- 7 MARCH, 1916.

ON THIS DATE IN THEIR OWN WORDS: MARIA ROMANOV- 7 MARCH, 1916.

Maria Romanov and her sisters in a sleigh
Maria Romanov and her sisters in a sleigh

From the 1916 diary of Maria Romanov:

Read more ON THIS DATE IN THEIR OWN WORDS: MARIA ROMANOV- 7 MARCH, 1916.

Facebooktwitterpinteresttumblrmail